Hoạt động đào tạo

Về hoạt động đào tạo: Trường là một cơ sở đào tạo chuyên ngành tài nguyên và môi trường gồm các ngành:

Thông tin đào những năm tới

Trong những năm tiếp theo, trên cơ sở định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ theo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn

Hướng nghiên cứu dự kiến

Phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yếu từ các trường đại học, viện nghiên cứu”

Top