Đào Tạo

Khoa đang triển khai

Nhà trường đang triển khai nâng cấp Hệ thống quản lý theo chuẩn chất lượng ISO: 9001 - 2008. Nhà trường đã triển khai hoạt động Tự đánh giá và đăng ký Kiểm định chất lượng với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tin khác